top of page

Algemene Voorwaarden 

Algemeen:

 1. Alle tussen Hondenschool Fellows en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.

 3. Cursisten trainen te allen tijde op eigen risico bij de hondenschool. De cursist kan Hondenschool Fellows niet aansprakelijk stellen voor door de cursist bij de cursus geleden schade.

 4. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht

 5. Kinderen zijn welkom. Als ze jonger zijn dan 12 jaar mogen ze niet met de hond trainen. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de instructeur

 6. Wanneer de cursist bezoekers meebrengt/uitnodigt brengt deze de bezoekers op de hoogte van de regels van de hondenschool

 

Cursus:

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.

 2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les. De betaling mag zowel contant als via overschrijving.

 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient dit door de cursist gemeld te worden. Restitutie van het cursusgeld is in dit geval in bijzondere gevallen in overleg mogelijk.

 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s) ,wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.

 6. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.

 7. Indien er sprake is van lesuitval bij uiterst slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden, dan beroept hondenschool Fellows zich op overmacht. Mocht er een mogelijkheid zijn, dan zal deze les ingehaald worden. Restitutie van het cursusgeld vindt niet plaats. 

 

 

Reglement:

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.

 3. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling
  ondergaan, worden geacht beschermd te zijn tegen overdraagbare ziekten.

 4. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde dan mag de hond gedurende die periode niet deelnemen aan de lessen. De handler is uiteraard welkom. Bij loopsheid kunnen privélessen uiteraard wel doorgaan.

 5. Als er op het eigen terrein van het gedrags- en opleidingscentrum een
  hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van
  vervuiling.

 6. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken op het trainingsveld.

bottom of page